فرم ثبت نام در مدرسه کارآفرینی
دوره های آموزشی مدرسه اول تابستانه ایرسا
پایان مهلت ثبت نام